Regulamin

Regulamin Sklepu Librasofa.pl

 


§. 1. Postanowienia wstępne


1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie
dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Librasofa.pl dostępnego pod adresem:
www.librasofa.pl
2. Operatorem Sklepu Internetowego Librasofa.pl jest LIBRA SOFA Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, przy ul. Zakrzowskiej 21A, 51-318 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000336642 kapitał zakładowy 50 000,00 zł, NIP: 895-19-57-
003, REGON: 021061063.
3. Ze sklepem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
sklep@librasofa.pl oraz telefonu pod numerem +48 71 395 83 69, od poniedziałku do piątku
(w godzinach 08:00 – 16:00).
4. Operator Sklepu Internetowego Librasofa.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym
Regulaminie na zasadach w nim określonych.


§. 2. Definicje


1. Sprzedawca, Sklep – Operator Sklepu Internetowego Librasofa.pl, o którym mowa w §. 1.
ust. 1 Regulaminu.
2. Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca – klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U.
2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
4. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i
hasła, umożliwiające m. in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę
i poprawianie danych osobowych, itp.
8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po
zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła,
tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej
zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich
przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych
osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź
deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w
integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy
internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.


§. 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego
Librasofa.pl.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na
umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Librasofa.pl w celu zawarcia umowy
sprzedaży oraz jej realizacji.
3. Przedmiotem świadczenia są meble do siedzenia (w szczególności: fotele, bean-bagi,
hockery i materace oraz poduchy do siedzenia). Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia
towaru bez wad.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
5. Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia w sposób określony w §. 7.
6. Klient , który dokonał rejestracji, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto
Klienta podając adres e-mail i hasło.
7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.


§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient
powinien posiadać:
a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla
FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji
nie starszej niż 2,
b) włączoną obsługę Java Script,
c) włączoną obsługę plików Cookies,
d) aktywny adres e-mail.
2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na
włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i
uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia
przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych
w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w
wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji
usługi, znajdują się w Polityce prywatności.
3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania
się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


§. 5. Sposób porozumiewania się z Konsumentem


1. Siedziba Sprzedawcy mieści się we Wrocławiu, przy ul. Zakrzowskiej 21A, 51-318 Wrocław.
2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres: sklep@librasofa.pl oraz telefonu pod numerem +48 71 395 83 69, od
poniedziałku do piątku (w godzinach 08:00 – 16:00).
3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz telefonicznie na adresy wskazane w ust. 2.
4. Dane adresowe Sprzedawcy znajdują się także na stronie:
http://sklep.librasofa.pl/kontakt_s_7.html


§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną


1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest
indywidualne Konto Klienta.
2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie
hasła.
4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy
formularz wypełnia Konsument są to:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto,
województwo, kraj),
c) numer telefonu.
5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów
należy podać:
h) firmę,
i) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
j) adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto,
województwo, kraj),
k) imię i nazwisko osoby do kontaktu,
l) numer telefonu.
6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez a adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.
Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie
prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do
zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z linkiem aktywacyjnym
Klient otrzyma w załączniku dokument niniejszego Regulaminu.
7. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w
ust. 11.
8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli
Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie
logował się na Konto a w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za
obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta
oraz jego usunięciem.
11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i
celem funkcjonowania Sklepu,
b) działalność a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do
przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub
związanej z nimi działalności,
d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub
związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze
uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co
do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w
drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy
rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej
ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci
bajkowych).
13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane
przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym
usunięciem Konta Klienta.
14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane
przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do
kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa
po uzyskaniu zgody jego zgody.
16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że
strony postanowią inaczej.
17. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust.
9 i 11 wynosi 14 dni.


§. 7. Warunki sprzedaży


1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu
Internetowego Librasofa.pl.
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego
Librasofa.pl. są: Sprzedawca oraz Klient.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym
(posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym.
Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
a) podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 4 lub 5 oraz
b) zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o
towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów
prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień
przyjętych do realizacji.
6. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego
akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia
umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.
8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny
na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, w
niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane
telefonicznie przyjmowane są w godzinach 08:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku). Dane adresowe do zamówień składanych telefonicznie
dostępne są na stronie: http://sklep.librasofa.pl/kontakt_s_7.html
9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w
rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po
tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
a) wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
b) dodania ich do koszyka,
c) wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d) zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient
zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
e) dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie
składa Klient niezarejestrowany,
f) kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie 5 dni roboczych, wysyła
wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w
celu:
a) zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje
zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b) odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia
umowy,
c) propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna
jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt c mogą być w
szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt c jest wiążąca dla Sprzedawcę w terminie 2 dni.
Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej
obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w
kontrofercie.
13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Librasofa.pl podawane są
w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych
postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres
e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub
faktury VAT.


§. 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy


1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
2. Przy każdym towarze podawany jest przewidywany czas realizacji zamówienia, który w
zależności od dostępności danych towarów w magazynie wynosi od 2 dni roboczych do 21 dni
roboczych. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o
najdłuższym czasie realizacji. W przypadku towarów wykonywanych indywidualnie, na
szczególne zamówienie Klienta, termin dostawy jest ustalany z Klientem każdorazowo w
sposób indywidualny. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku
bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od dnia zawarcia
umowy sprzedaży.
3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską
GLS
4. O koszcie transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia (treść opisu
przedmiotu). 
5. Większość towarów dostarczanych jest w paczkach – dotyczy to przesyłek
niestandardowych wysyłane na podstawie umowy. Opakowanie stanowią grube powłoki
foliowe.
6. Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia towaru do mieszkania. Kurierzy doręczają
przesyłki pod podany przez Klienta adres. Nie mają obowiązku wnoszenia dużych
przedmiotów.
7. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient powinien jest
rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim
protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu
ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
8. Sklep Librasofa.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać
fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.
9. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na
niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

 

§. 9. Sposób i termin zapłaty


1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a) przelewem na rachunek bankowy (w tytule podając: imię i nazwisko kupującego, nr
zamówienia, kwotę i koszt zakupu)
b) za pośrednictwem serwisu PAYU,
c) kartą kredytową za pomocą serwisu PayU
d) przy odbiorze, czyli za pobraniem.
2. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 lit. a - c, termin zapłaty wnosi 2 dni od
dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna
nastąpić w dniu dostarczenia towaru.
3. Dane do przelewu: Bank Zachodni WBK Nr 39 1090 1522 0000 0001 2304 7155
.
4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu
kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.
5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności
danych adresowych.
6. W sprawie płatności Klient może się kontaktować ze Sprzedawcą mailowo na adres:
sklep@librasofa.pl a także telefonicznie pod numerem +48 71 395 83 69, od poniedziałku do
piątku (w godzinach 08:00 – 16:00).

 

§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania
przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w
szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się
na odległość, m.in.:
a) wiadomością e-mail, na adres: sklep@librasofa.pl.
b) w formie pisemnej, na adres: ul. Zakrzowska 21A, 51-318 Wrocław.
3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia
woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem
dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu
dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów
zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym
trybie odesłane pocztą.
5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1.
nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb – m.in. w przypadku wykonywania towaru na szczególne, indywidualne
zamówienie Klienta,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) zawartej w drodze aukcji publicznej.
6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument
jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie
dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu
towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu
w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze
aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 7. Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba
że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


§. 11. Prawa i obowiązki stron


1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Librasofa.pl oraz wszystkie
usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek
zakłóceń.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w
celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia
niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub
przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim
wyprzedzeniem.
4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do
Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.


§. 12. Ochrona danych osobowych


1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia
oferowanych usług.
2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w
szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru czy operatorom systemów
płatności.
3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie
chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego Librasofa.pl, o
którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych
Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez
Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Sprzedawca zaznacza, iż
nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
7. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu
oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek
innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i
zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w
szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie
danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu
Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na
adres sklep@librasofa.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy
Klienta.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z
wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
11. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie,
zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega
sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta
po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia
wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.


§. 13. Reklamacje


1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy
sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie
stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność
określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556[1]-556[3] Kodeksu cywilnego.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji,
zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
a) imię i nazwisko,
b) numer zamówienia
c) opis niezgodności towaru z umową,
d) datę zakupu,
e) protokół szkody,
f) zdjęcia uszkodzenia towaru.
3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca
niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze
rozpatrzenie reklamacji.
5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: sklep@librasofa.pl a także telefonicznie
pod numerem +48 71 395 83 69, od poniedziałku do piątku (w godzinach 08:00 – 16:00).
6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.


§. 14. Prawa autorskie


Sklep Librasofa.pl jako całość i poszczególne jego części podlegają ochronie prawnej m.in. na
gruncie prawa autorskiego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a także przepisów
prawa karnego. Wszystkie prawa do Sklepu i jego treści, w szczególności prawa do
użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania części lub całości treści
Sklepu, są zastrzeżone dla Operatora Sklepu. Wykorzystywanie całości lub części Sklepu
Librasofa.pl w celach komercyjnych lub niekomercyjnych odbywać się może wyłącznie za
zgodą Sprzedawcy.


§. 15. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie
Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w
dobrej wierze.
4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem
właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby
Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest
Konsument.
5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez
wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu
wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed
wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu
obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 

Adresat:
Libra Sofa Sp. z o.o.
Zakrzowska 21A
51-318 Wrocław


Ja ........................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ..................................................

Data zawarcia umowy ..................................................

Imię i nazwisko ...........................................................

Adres .........................................................................

Podpis .......................................................................

Data ..................................